Skocz do zawartości


Ogłoszenie: Nowy statut


Napisane przez 0Verte


0Verte

  lewa ręka

 • Zarząd
 • 1120 postów
 • Nick SA-MP:Sven_Helvetica

Statut “Nowego podejścia”


Rozdział I - Postanowienia Ogólne dla administracji


Art. 1. Administratorem jest osoba powołana przez H@ do pełnienia służby wobec graczy i na rzecz serwera.
Art. 2. Każdy administrator ma obowiązek:
 • dawać swoim zachowaniem i działaniami dobry przykład innym graczom
 • przestrzegać obowiązujących zasad i regulaminów
 • zgłaszać wszelkie nieprawidłowości odpowiednim osobom lub organom
 • odnosić się z szacunkiem do innych osób
 • wykazywać zaangażowanie w pracach na serwerze oraz sumiennie wykonywać zlecone obowiązki
 • prezentować wysoki poziom niezależnie od okoliczności
 • wykazywać całościowo aktywność na serwerze, w komisjach oraz przy zadaniach dodatkowych, kilka razy w tygodniu pełnić dyżur podczas którego zajmie się sprawami graczy na serwerze
 • posiadać mikrofon
 • nie grać na innym serwerze Role Play
 • nie nakłaniać innych do czynów niezgodnych z przyjętymi zasadami i regulaminami
 • nie podejmować akcji działających na niekorzyść serwera lub nadszarpujących jego wizerunek

 

Rozdział II - Administrator Serwera


Art. 3. Administratorów Serwera powołuje i odwołuje H@.
 • Każda osoba powołana na Administratora Serwera otrzymuje na okres nie dłuższy niż miesiąc rangę P@, gdzie odbywa niezbędne szkolenia i przygotowuje się do bycia Administratorem Serwera.
Art. 4. Byli administratorzy serwera którzy nie zostali wyrzuceni z grona administracji mają prawo powrotu na poprzednie stanowisko w ciągu 3 miesięcy za zgodą H@
Art. 5. Administrator Serwera po przejściu niezbędnych szkoleń uzyskuje uprawnienia jedynie do karania graczy na forum i komunikatorach głosowych.

Rozdział III - Główny Administrator i jego zastępcy


Art. 6. Główny Administrator (H@), ma prawo do wykonywania wszystkich działań na serwerze chyba, że zasady administracji stanowią inaczej, w szczególności:
1. Zatwierdzanie każdego regulaminu i procedury na serwerze
2. Podejmowanie ostatecznych decyzji jako organ odwoławczy
3. Uchylanie decyzji innych osób
4. Odwoływanie administratorów serwera i forum.
5. Rozpatrywanie skarg na administratorów i wymierzanie im kar
Art. 7. H@ ma także prawo do nadzwyczajnych działań interwencyjnych, obejmujących wszelkie sprawy serwera po uprzednim poinformowaniu osoby która daną sprawą się zajmuje.
Art. 8. H@ serwera są twórcy serwera (Mrucznik i 0Verte)
Art. 9. H@ serwera może powoływać swoich zastępców (VH@) którym wyznacza różne funkcje i zadania z których są rozliczani, w szczególności są to kierownicy komisji.
Art. 10. H@ nie ma prawa do ingerencji w "Listę osób, które już nigdy nie dostaną UB"
1. Artykuł ten nie dotyczy rewizji listy, przeprowadzanej nie częściej niż raz w roku
Art. 11. Decyzje administratora i zawarte tam wyjaśnienia które nie są sprzeczne ze statutem pełnią funkcję powszechnie obowiązujących zasad i należy się nimi kierować w przyszłości podczas podejmowania decyzji.
Art. 12. H@ i VH@ tworzą zarząd, który spotka się na cyklicznych zebraniach. Decyzje są podejmowane w drodze ustaleń.

 

Rozdział IV - Postanowienia ogólne dla komisji


Art. 13. Tworzeniem, nadawaniem uprawnień, wyznaczaniem zadań i nadzorem komisji administracyjnej (zwanej dalej komisją) zajmuje się H@
Art. 14. Kierownik komisji jest powoływany przez H@ i otrzymuje wszystkie uprawnienia komisji oraz posiada wyłączne prawo do ich delegowania.
Art. 15. Członkiem komisji jest każdy kto posiada przekazane przez kierownika komisji uprawnienia i nabył wcześniej uprawnienia administratora.
 • Liczba członków komisji nie może przekroczyć maksymalnej liczby członków komisji ustalanej przez zarząd (obecnie 5). Jeżeli przyjęcie osoby ponad limit jest kluczowe, zarząd może wyrazić zgodę na przyjęcie takiej osoby.
Art. 16. Jeżeli administracja i komisja posiadają te same uprawnienia do danej czynności wyłączne prawo do działania ma komisja.
Art. 17. Kierownik zarządza komisją w taki sposób, aby wyznaczone zadania wykonywać z maksymalną efektywnością.
Art. 18. Każdy kierownik jest rozliczany ze swoich zadań na zebraniu Zarządu. Gdy zadania są wykonywane z należytą starannością kierownicy mają możliwość zgłaszania wniosków o awans i nominacje w przeciwnym razie jest on odwoływany.
Art. 19. Każde działanie wobec gracza podjęte przez komisję w ramach jej uprawnień jest decyzją.
 • Decyzja musi zawierać treść, uzasadnienie, komisję która ją podjęła oraz informację o możliwości odwołania zawierające w szczególności: termin i miejsce na złożenie odwołania
 • Kary nadawane graczom nie są decyzjami, przysługuje na nie apelacja.

 

Rozdział V - odwołania


Art. 20. Każdy gracz ma prawo odwołać się od decyzji.
 • Jeżeli decyzja nie spełnia wymogów zawartych w Art. X . czas na odwołanie jest nieograniczony.
Art. 21. Gracz ma 3 dni na odwołanie od decyzji do właściwego kierownika.
 • Kierownik ma 7 dni na rozpatrzenie odwołania, które w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć do 14 dni albo jego rozpatrzenie delegować na inną osobę.
Art. 22. Jeżeli decyzja albo odwołanie zostało rozpatrzone przez kierownika w sposób rażąco niesprawiedliwy albo naruszające jego interesy, gracz ma prawo odwołać się do H@ w ciągu 48h.
Art. 23. Jeżeli decyzja powoduje nieodwracalne albo trudne do usunięcia skutki wstrzymuje się jej wykonanie dopóki termin na złożenie odwołania nie upłynie. Złożenie odwołania również ma charakter wstrzymujący.